Vissza a lap terejére

Általános Szerződési Feltételek

Jótállás és szavatosság
 
A B & F Kft a termékekre a gyártó által vállalt és biztosított jótállást vállalja a gyártóval azonos feltételek mellett. A jótállási időt és feltételeket az egyes terméhez adott jótállási jegy tartalmazza, ennek hiányában a jótállási feltételek a gyártó, illetve a B & F Kft honlapján érhetők el. A jótállási idő kezdő napja a számla kelte. Ha a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a jótállási jegynek a számla minősül.
A jótállás körébe nem eső termékekre, vagy a jótállási idő lejárta utáni időszakra a vevőt a szavatossági jog a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint illeti meg. A jótállás és szavatosság érvényesítésének feltétele a rendeltetésszerű, a gyári előírásoknak, a használati és kezelési utasításnak megfelelő használat és ezen rendelkezések szigorú betartása.
 
A vevő a jótállási és szavatossági jogait elveszti, ha a terméket
 
  • helytelenül tárolja,
  • nem rendeltetésszerűen, a gyári előírásoktól, a használati és kezelési utasítástól eltérően használja,
  • a hibát baleset, rongálás, vagy egyéb külső behatás, túlterhelés okozta,
  • minden egyéb, a jótállási jegyen feltűntetett esetben.
 
Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések
 
A jelenleg hatályos rendelkezések szerint fogyasztónak az minősül, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
Ha a vevő a mindenkor hatályos jogszabályok szerint “fogyasztónak" minősül, úgy rá a jelen ÁSZF csak annyiban irányadó, amennyiben az ÁSZF rendelkezései nem térnek el, vagy a fogyasztónak minősülő vevő javára térnek el a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelettől. Ha az ÁSZF rendelkezései a fogyasztónak minősülő vevő terhére térnének el a kormányrendelet szabályaitól, úgy a fogyasztónak minősülő vevővel kötött szerződésre a kormányrendelet szabályai az irányadóak. A fogyasztónak minősülő vevő elállási jogát az áru átvételét követő 8 napon belül gyakorolhatja a kormányrendelet 4. § és 5. § szerint. Ebben az esetben a kifizetett vételárat a B & F Kft a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti. A B & F Kft nem fizeti vissza a csomagolási és szállítási költséget, továbbá jogosult 5.000 Ft kezelési költséget felszámítani és levonni a visszautalt összegből.
 
A vevő az elállási jogát csak határidőben, és az előírt módon gyakorolhatja, a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg. A B & F Kft csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha azt a vevő sértetlen állapotban, és eredeti csomagolásban, az eredeti jótállási okmányokkal és számlával együtt szolgáltatja vissza.
 
A fogyasztónak minősülő vevő panaszát a B & F Kft mindenkori székhelyén érvényesítheti személyesen, vagy a B & F Kft részére címzett hivatalos levélben.
 
Szerzői jog
 
Az internetes oldalakon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és egyéb elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, és tilos azokat a B & F Kft írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni, vagy felhasználni!

Egyéb kikötések
 
Ha a vevő és a B & F Kft között bármely jogvita keletkezik, és annak rendezése egyezséggel nem lehetséges, úgy a peres eljárásra a B & F Kft mindenkori székhelye szerinti helyi bíróságok, illetve törvényszékek az illetékesek.
 
Adatvédelem
 
A jelen szerződés tárgyát képező termék megrendeléshez a vevőnek személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A B & F Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő adatának rögzítése, kezelése előtt figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi, és tájékoztatja a vevőt az adatfelvétel módjáról, céljáról, és elveiről. A B & F Kft a birtokába jutott adatokat teljes körű titoktartással kezeli, és azokat más harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a vevő ezt igényli, vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul az internetes felületen. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek a termék futárszolgálat útján való kézbesítéséhez szükséges. A vevő nevét/cégnevét, címét/székhelyét, telefonszámát, e-mail címét és postázási címét a B & F Kft kizárólag a küldemény eljuttatásához illetve ahhoz használja fel, hogy a rendeléssel kapcsolatos információkat, továbbá hírlevelét a vevőhöz eljuttassa. Amennyiben a vevő a hírlevélre nem tart igényt, bármikor írásban, vagy elektronikusan, a hírlevél lemondása linket választva kérheti a szolgáltatás megszűntetését.
 
Az adatvédelemre egyebekben az Adatvédelmi szabályzat az irányadó.
 
Oldal 3/3 « Elõzõ    [ 1 | 2 | 3 ]