0
x

Kérdése van? Elakadt? Nem találja? Segítünk!
Bízza tapasztalt szakembereinkre!

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
 
Adatkezelő:                          B & F Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye:                            9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
Weboldal:                             www.bandfkft.hu
E-mail cím:                          info@bandfkft.hu
Telefon:                                +3696510377;  +36305330055
Cégjegyzékszáma:               08-09-004525
Adószáma:                           11137926-2-08
NAIH regisztrációs szám:    NAIH-55863/2012
 
 
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a B & F Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
A Tájékoztató megalkotásakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseit.
 
 
I. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 
 
 
 
II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
3. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. adathordozhatóság: személyes adatok átadása az érintett részére gépi olvasásra alkalmas formátumban, hogy azt egy másik szolgáltatóhoz mindenféle átalakítás nélkül át lehessen vinni;
9. nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
11. adatkezelés korlátozása: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: a személyes adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: a személyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatkezelő nevében személyes adatok feldolgozását végzi;
16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt személyes adatok összessége;
 
 
17. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
18. adatvédelmi incidens: a személyes adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
 
III. A KEZELT ADATOK CÉLJA, KÖRE
 
 
1. Regisztráció a www.bandfkft.hu honlapon
 
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő a www.bandfkft.hu honlapon webáruházat üzemeltet az ott regisztrált jogi és természetes személyekkel való üzleti kapcsolattartás céljából. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok szerint kezelje a megrendelés teljesítésére.
…………………………… 
Kezelt adatok köre:
Cégnév/név; Adószám; Számlázási/szállítási cím; Kapcsolattartó neve; Telefonszám; E-mail cím
 
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatokat hozzájárulás alapján szerződés teljesítéséhez tároljuk.
 
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő által kiállított bizonylatokon szereplő személyes adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben meghatározottak szerint kezeli.
 
 
2. Hírlevelek küldése
 
Az Adatkezelő www.bandfkft.hu honlapján a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a szolgáltató az aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken megkeresse. Az Adatkezelő regisztráció hiányában hírlevelet nem küld, a regisztrált felhasználó a fenti elérhetőségeken e-mailben és levélpostai úton is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.
 
Az adatkezelés célja:
E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, újdonságokról, akciókról.
 
A kezelt adatok köre:
Cégnév/név, Cím, E-mail cím.
 
Az adatkezelés jogalapja:
Hozzájárulás alapján
 
Az adatkezelés időtartama:
A hírlevél regisztráció során megadott hozzájárulás visszavonásáig.
 
 
IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásáról számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
Az érintett személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein kérheti.
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
 
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével- kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
 
V. ADATFELDOLGOZÁS
 
Az Adatkezelő a vele szerződésben álló vállalkozások részére továbbítja a vele közölt személyes adatokat, melyek az irányadó jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése végett szükséges.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az adatkezelés megfelel a követelményeknek, és biztosítja az érintettek jogainak védelmét.
 
Az adatfeldolgozó és bármely, az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
 
 
VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Ha érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:
 
a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon:   061-391-1400    Fax: 061-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
 
b) az érintett lakóhelye ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.
 
 
VII.  ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 
Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
 
 
VIII. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE
 
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket bejelenti a felügyeleti hatóságnak a törvényben előírt határidőn belül, nyilvántartást vezet róluk, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
 
IX. ELLENŐRZÉS
 
Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen Tájékoztató rendelkezéseinek betartását, az Adatkezelőnél végzett adatkezelést, a cég vezetője folyamatosan köteles ellenőrizni.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő az aktualizált szöveget a honlapján közzéteszi. Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő honlap használattal elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

3. Cookie adatkezelés

2.1. A cookie-k (sütik) feladata
  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, pl. választott nyelv
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

2.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a bandfkft.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Oldalunk a következő működéshez feltétlenül szükséges cookie-t használja:
PHPSESSID
Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során
 
2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)
A bandfkft.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics és Google Maps, mint harmadik felek sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Google információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez.
Oldalunk a következő harmadik fél által elhelyezett cookie-kat használja:
 _ga, _gat, _gid, collect
Célja: Google Analytics - egyedi azonosító generálása, statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat.

NID
Célja: Google Maps - felhasználó azonosítása, célzott hirdetések a Google Térkép alapján.


2.4. Cookie-k visszautasítása
A bandfkft.hu, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát 

Győr, 2018. május 24.